Et forsvar av Europa

Radikal Portal publiserte en artikkel hvor de omtalte meg som “folkemordsideolog.” Jeg sendte et innlegg som tilsvar, for å teste om personene bak nettsiden er redelige nok til å publisere dette. Det er de selvsagt ikke. Radikal Portal er nå ribbet for enhver rest av offentlig troverdighet. Man kan heller ikke ta Olav Elgvin seriøst som såkalt forsker så lenge han er assosiert med en så ekstremt useriøs publikasjon.

Jeg publiserer mitt innsendte tilsvar her. Så kan leserne selv vurdere om det er urimelig å forvente dette publisert av ei nettside som stempler deg personlig med massemord og folkemord.

 

 

Et forsvar av Europa

Peder Jensen, Fjordman

VG fronter folkemordsideolog i debatt om apetegninger av innvandrere,” skriver Joakim Møllersen om meg. Herr Møllersen var ikke kjent for meg. Det er derfor interessant å lese at mannen visstnok er redaktør for Radikal Portal. Nettsiden holder ikke en særlig høy standard hvis det er slik deres redaktører oppfører seg.

Jeg ønsker en total stopp for muslimsk innvandring i enhver form til alle vestlige land. Dette legger jeg ikke skjul på. Det ansees nå tydeligvis som “folkemord” at man motsetter seg masseinnvandring fra islamske land til Europa. Som jeg skriver i min bok Vitne til vanvidd:

Til sammen hadde alle de nordiske landene – Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island – i begynnelsen av 2015 en befolkning på omkring 26 millioner mennesker. Dette tallet inkluderer mange nyankomne innvandrere som ikke bodde i disse landene to generasjoner tidligere. Egypt vokste med over 28 millioner mennesker fra midten av 1990-tallet frem til 2015. Dette betyr at befolkningsveksten i ett eneste arabisk land på under en generasjon er større enn befolkningen i alle de nordiske landene til sammen.

Det bor i dag nesten åtte ganger så mange mennesker bare i Pakistan som det gjør i alle de nordiske landene til sammen. Med dagens tilvekst vil Pakistan nå en kvart milliard innbyggere innen en generasjon og fremdeles vokse. Samtidig omtales pakistanske innvandrere i vestlige land som en sårbar “minoritet,” nesten som om de er et sjeldent neshorn på randen av utryddelse. Nordens samlede folketall tilsvarer omtrent en enkelt kinesisk by, Shanghai, kanskje mindre. Ett eneste stort asiatisk land som Kina har en større befolkning enn hele det europeiske kontinentet, inklusive Russland. Det samme har India. Hvem er egentlig en sårbar minoritet?

Europeere er en global minoritet. Det har vi alltid vært, men i dag er europeeres andel av verdens befolkning mindre enn den noensinne har vært i historisk tid. Den synker stadig. Det er europeisk kultur som nå trenger å bevares. Arabere, pakistanere og afrikanere skal alltids overleve. Verden går neppe tom for kinesere, heller.

De som støtter åpne grenser midt i dagens enorme migrasjonsbølger er i praksis fortalere for en gradvis utslettelse av de nordiske nasjonene, og trolig andre europeiske nasjoner. Det finnes ingen annen måte å tolke dette på. Hvis man tar bort følelsespornoen som ofte svøpes rundt innvandringsspørsmål i mediene, dreier dette seg om å støtte en politikk som kan innebære vår utslettelse som folk. Tilhengere av masseinnvandring bør tvinges til å erkjenne dette og fratas den kappen av falsk godhet som de skjuler seg bak.

FNs Flyktningkonvensjon ble utarbeidet etter andre verdenskrig på 1940-tallet og vedtatt av FN i 1951. I generasjonene som er gått siden midten av forrige århundre har verden endret seg dramatisk. Vi har enorme strømmer av mennesker over landegrensene, billige interkontinentale flyreiser, internett og satellitt-TV. Det er nå fullt mulig å bo fysisk på ett kontinent, men mentalt på et helt annet kontinent og i en annen kulturkrets. En handelsavtale halvparten så gammel som FNs Flyktningkonvensjon kunne blitt ansett som utdatert.

Dagens system med asylsøkere er sterkt overbelastet og hyppig misbrukt. Det er vokst til en industri, hvor advokater, tolker og asylbaroner tjener gode penger på å gradvis fortrenge landets opprinnelige befolkning. Asylsystemet fungerer ikke rasjonelt og bør avskaffes i sin nåværende form.

Vår viktigste forpliktelse er å bevare våre egne nasjoner og gi et trygt samfunn videre til våre etterkommere. Vi har ingen forpliktelse til å begå nasjonalt selvmord. Vi skal ikke belæres av korrupte diktaturstater i FN om hvordan vi skal forvalte vår framtid.

FN protesterer aldri mot at Europas innfødte befolkninger blir fratatt sine hjemland, på tross av at dette kan ansees som mulige brudd på internasjonale konvensjoner om innfødte befolkningers rettigheter.

Nasjonene i den islamske verden og Afrika bør først og fremst løse sine egne problemer. Europa og Vesten bør ikke blande seg i disse landenes indre anliggender mer enn høyst nødvendig, og kun midlertidig hvis det foreligger en akutt militær trussel.

Noen anslag tyder på at verdens befolkning vil vokse til 9-10 milliarder mennesker. Andre prognoser indikerer at toppen ikke vil bli nådd før 12 eller 15 milliarder mennesker. Overbefolkning er ett av planetens største problemer i dag. Det er også et miljøproblem. Det løser ikke noe å flytte disse menneskene til land hvor de vil forbruke enda mer. Folk i verdens varme strøk må redusere sin befolkningsvekst til et bærekraftig nivå. Det er umoralsk å forvente at andre nasjoner skal løse deres problemer for dem gjennom befolkningsdumping. Dette minner litt om prinsippet om Lebensraum – livsrom – som de tyske nazistene forfektet.

Vi europeere har ikke en plikt til å ødelegge oss selv. Hvis asiater og afrikanere har rett til sine egne land så har europeere det også. Multikulturalismen fratar dem denne retten gjennom en statlig sponset politikk som støttes av overnasjonale organisasjoner som EU og FN. Hvis dagens trender fortsetter vil de innfødte bli en minoritet i sitt eget land i Norge, Sverige, Storbritannia og Frankrike i løpet av dette århundret. Hvorfor skal vi godta det?

Dette dreier seg om et grunnleggende spørsmål: Ønsker vi at noe som kan gjenkjennes som europeisk sivilisasjon fortsatt skal eksistere om hundre år? Hvis vi ønsker det så kan ikke det farlig naive idealet om åpne grenser opprettholdes særlig mye lenger. Personlig kan jeg leve med at Europa ikke lenger er globalt dominerende. Jeg kan ikke leve med at europeisk sivilisasjon forsvinner, eller reduseres til et vedheng av den arabisk-islamske verden. Det ville heller ikke være bra for verden som helhet dersom dette skulle skje.

One thought on “Et forsvar av Europa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s